Futures - Seoul, KOR - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Competition