Futures - AL-Alamein, EGY - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Competition