No.Player NamePosition
1Karyagin DenisO
2Valchinov SamuilOH
3Bouchkov LazarMB
4Zahariev NikolayMB
6Dobrev SimeonL
7Palev StoilS
8Telkiyski LyuboslavS
11Nikolov AleksandarOH
12Tatarov GeorgiO
14Yankov LubchoMB
15Zhelev RusiOH
20Nikolovski TsvetoslavMB
Nayden NaydenovCOACH